Hello Emma - Privacy Policy

This document is available in English, Czech, Slovak, Polish, Hungarian, Croatian, Romanian, Greek, Ukrainian languages.

English

Hello Emma is a voice assistant that performs all operations directly on your iOS device. Text dictation and speech recognition is a feature of the iOS operating system and this service is provided and dictation is sent to Apple.

This application does not collect any data about you or send your data to third parties. In a few cases, the dictated text is passed to the Shortcuts app and they can pass it on to third parties - Shazam - recognition of the song currently playing, Google Maps Navigation, Waze, Apple Music or Spotify.

When using the Safari or Internet searching, the dictated text is sent to Google.

Allowing access to contacts is only necessary for searching in contacts.

iPhone, Siri, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods a Apple are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.


Czech - Česky

Hello Emma je hlasová asistentka, která všechny operace provádí přímo ve tvém iOS zařízení. Diktování textu a rozpoznávání mluvené řeči je funkce operačního systému iOS a tato služba je poskytována a nadiktovaný text se odesílá společnosti Apple.

Tato aplikace o tobě nesbírá žádná data ani tvoje data neposílá třetím stranám. V několika případech se nadiktovaný text předává aplikaci Zkratky a ty je mohou předat třetím stranám – Shazam – rozpoznávání právě hrané skladby, Navigace Google Maps, Waze, Apple Music nebo Spotify.

Při používání funkcí Safari nebo Internet se nadiktovaný text pro vyhledání na internetu odesílá společnosti Google.

Povolení přístupu ke kontaktům je nutné jen pro vyhledávání v kontaktech.

iPhone, Siri, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods a Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.


Slovak - Slovensky

Hello Emma je hlasová asistentka, ktorá všetky operácie vykonáva priamo v tvojom iOS zariadení. Diktovanie textu a rozpoznávanie hovorenej reči je funkcia operačného systému iOS a táto služba je poskytovaná a nadiktovaný text sa odosiela spoločnosti Apple.

Táto aplikácia o tebe nezbiera žiadne dáta ani tvoje dáta neposiela tretím stranám. V niekoľkých prípadoch sa nadiktovaný text odovzdáva aplikácii Skratky a tie ich môžu odovzdať tretím stranám – Shazam – rozpoznávanie práve hranej skladby, Navigácia Google Maps, Waze, Apple Music alebo Spotify.

Pri používaní funkcií Safari alebo Internet sa nadiktovaný text pre vyhľadanie na internete odosiela spoločnosti Google.

Povolenie prístupu ku kontaktom je nutné len pre vyhľadávania v kontaktoch.

iPhone, Siri, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods a Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.


Polish - Polski

Hello Emma to asystent głosowy, który wykonuje wszystkie operacje bezpośrednio na Twoim urządzeniu z systemem iOS. Dyktowanie tekstu i rozpoznawanie mowy to funkcja systemu operacyjnego iOS i ta usługa jest świadczona, a dyktowanie jest wysyłane do firmy Apple.

Ta aplikacja nie zbiera żadnych danych o tobie ani nie wysyła twoich danych do stron trzecich. W kilku przypadkach podyktowany tekst jest przekazywany do aplikacji Skróty, która może przekazać go osobom trzecim - Shazam - rozpoznawanie aktualnie odtwarzanego utworu, Nawigacja w Mapach Google, Waze, Apple Music, Spotify.

Podczas korzystania z funkcji Safari lub Internetu podyktowany tekst do wyszukiwania w Internecie jest wysyłany do Google.

Zezwolenie na dostęp do kontaktów jest konieczne tylko na potrzeby wyszukiwania w kontaktach.

iPhone, Siri, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods i Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Hungarian - Magyar

Hello Emma egy hangasszisztens, amely minden műveletet közvetlenül az iOS-eszközén hajt végre. A szövegdiktálás és a beszédfelismerés az iOS operációs rendszer egyik jellemzője, és ez a szolgáltatás biztosított, és a diktálás elküldésre kerül az Apple-nek.

Ez az alkalmazás nem gyűjt adatokat Önről, és nem küldi el adatait harmadik félnek. Néhány esetben a diktált szöveg átkerül a Shortcuts alkalmazásba, és továbbadhatják harmadik feleknek – Shazam – az éppen lejátszott dal felismerése, Google Maps Navigation, Waze, Apple Music, Spotify.

A Safari vagy az Internet funkció használatakor az internetes keresések diktált szövege elküldésre kerül a Google-nak.

A névjegyekhez való hozzáférés engedélyezése csak a névjegyek közötti kereséshez szükséges.

Az iPhone, a Siri, az iPad, a Mac, az Apple Watch, az AirPods és az Apple az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.


Croatian - Hrvatski

Hello Emma je glasovni asistent koji obavlja sve operacije izravno na vašem iOS uređaju. Diktiranje teksta i prepoznavanje govora značajka je operativnog sustava iOS i ova se usluga pruža, a diktiranje se šalje Appleu.

Ova aplikacija ne prikuplja nikakve podatke o vama niti šalje vaše podatke trećim stranama. U nekoliko slučajeva, diktirani tekst se prosljeđuje aplikaciji Prečaci i oni ga mogu proslijediti trećim stranama - Shazam - prepoznavanje pjesme koja se trenutno reproducira, Google Maps Navigation, Waze, Apple Music, Spotify

Kada koristite Safari ili internetske funkcije, diktirani tekst za internetska pretraživanja šalje se Googleu.

Dopuštanje pristupa kontaktima potrebno je samo za potrebe pretraživanja u kontaktima.

iPhone, Siri, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods i Apple zaštitni su znaci Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.


Romanian - Română

Hello Emma este un asistent vocal care efectuează toate operațiunile direct pe dispozitivul tău iOS. Dictarea textului și recunoașterea vorbirii sunt o caracteristică a sistemului de operare iOS și acest serviciu este furnizat, iar dictarea este trimisă la Apple.

Această aplicație nu colectează date despre dumneavoastră și nu trimite datele dumneavoastră către terți. În câteva cazuri, textul dictat este transmis în aplicația Comenzi rapide, iar aceștia îl pot transmite terților - Shazam - recunoașterea melodiei care se redă în prezent, Google Maps Navigation, Waze, Apple Music, Spotify.

Când utilizați funcțiile Safari sau Internet, textul dictat pentru căutările pe Internet este trimis la Google.

Permiterea accesului la contacte este necesară doar pentru necesitatea căutării în contacte.

iPhone, Siri, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods și Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.


Greek - Ελληνικά

Το Hello Emma είναι ένας φωνητικός βοηθός που εκτελεί όλες τις λειτουργίες απευθείας στη συσκευή σας iOS. Η υπαγόρευση κειμένου και η αναγνώριση ομιλίας είναι μια δυνατότητα του λειτουργικού συστήματος iOS και αυτή η υπηρεσία παρέχεται και η υπαγόρευση αποστέλλεται στην Apple.

Αυτή η εφαρμογή δεν συλλέγει δεδομένα σχετικά με εσάς ούτε στέλνει τα δεδομένα σας σε τρίτους. Σε λίγες περιπτώσεις, το υπαγορευμένο κείμενο μεταβιβάζεται στην εφαρμογή Συντομεύσεις και μπορούν να το διαβιβάσουν σε τρίτους - Shazam - αναγνώριση του τραγουδιού που παίζει αυτήν τη στιγμή, Πλοήγηση Χαρτών Google, Waze, Apple Music, Spotify.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Safari ή Internet, το υπαγορευμένο κείμενο για αναζητήσεις στο Διαδίκτυο αποστέλλεται στην Google.

Η δυνατότητα πρόσβασης στις επαφές είναι απαραίτητη μόνο για την ανάγκη αναζήτησης στις επαφές.

Τα iPhone, Siri, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods και Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.


Ukrainian - Yкраїнська

Hello Emma — це голосовий помічник, який виконує всі операції безпосередньо на вашому пристрої iOS. Диктування тексту та розпізнавання мовлення є функцією операційної системи iOS, і ця послуга надається, а диктування надсилається до Apple.

Ця програма не збирає жодних даних про вас і не надсилає ваші дані третім особам. У деяких випадках продиктований текст передається до програми Shortcuts, і вони можуть передати його третім сторонам - Shazam - розпізнавання пісні, яка зараз відтворюється, навігація Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify.

Під час використання функцій Safari або Інтернету продиктований текст для пошуку в Інтернеті надсилається в Google.

Дозвіл доступу до контактів необхідний тільки для необхідності пошуку в контактах.

iPhone, Siri, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods і Apple є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.